සිරස්ව

තෝරාගත් වස්තුව(තු) සිරස්ව ඉහල සිට පහලට විසිකරන්න.

To access this command...

Choose Modify - Flip - Vertically (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

Open context menu - choose Flip - Vertically (presentation documents)