කන්ඩායම

Flips the selected object horizontally, or vertically.

To access this command...

Choose Modify - Flip (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

Open context menu - choose Flip (presentation documents)


සිරස්ව

තෝරාගත් වස්තුව(තු) සිරස්ව ඉහල සිට පහලට විසිකරන්න.

තිරස්ව

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.