වමට පෙළගස්වන්න

තෝරාගත් වස්තුවල වම් කෙළවරවල් පෙළගස්වයි. Draw හෝ Impress සදහා තෝරාගෙන ඈත්තේ එක් වස්තුවක් නම්, එම වස්තුවේ වම් කෙළවර පිටුවේ වම් දාරයට පෙළගස්වයි.

To access this command...

Choose Format - Alignment - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Choose Modify - Alignment - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw)

On Align toolbar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

අයිකනය

පහළ


Objects are aligned to the bottom edge of the bottom most object in the selection. To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.