මාතෘකාව

Modifies the properties of the selected title.

To access this command...

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)


ඉර

තෝරාගත් ඉරේ හැඩකරණයේ විකල්ප සකසන්න හෝ ඔබට අඳින්නට අවශ්‍ය ඉරේ. සහ ඔබට පුළුවන් ඉරකට ඊහිසක් එක් කරන්න, හෝ රෑ සටහනේ සංකේත වෙනස් කරන්න

වපසරිය

Set the fill options for the selected drawing object.

අඳුරැ කිරීම

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Character

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Alignment

Modifies the alignment of the chart title.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.