චිත්‍රණ වස්තු ගුණාංග තීරුව

ඔබ පතෙහි තෝරන ලද වස්තු සඳහා Drawing Object Properties තීරුව හැඩතල සැකසීම් සහ පෙළ ගැසුම් විධාන වලින් සමන්විත වේ.

රේඛාව

Sets the formatting options for the selected line.

අයිකනය

සබැඳිය

ගොනුවෙන්

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

 නිරූපකය

Arrow Style

රේඛා ශෛලය

Select the line style that you want to use.

අයිකනය

Line Style

රේඛා ඝනකම

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

අයිකනය

Line Width

රේඛාවන්හි වර්ණය

Select a color for the line.

අයිකනය

Line Color

වපසරිය

Sets the fill properties of the selected drawing object.

අයිකනය

Area

පසුබිම් වර්ණය

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

අයිකනය

Area Style / Filling

නිල්

Rotates the selected object.

 නිරූපකය

Rotate

සොයන්න

Allows you to switch between anchoring options.

Open Form Design toolbar, click

අයිකනය

Change Anchor

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

අයිකනය

ඉදිරියේ නියමු

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

අයිකනය

Send to Back

පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

අයිකනය

පෙරබිමට

පසුපසට

තෝරාගන්න ලද වස්තූන් පසුපස පෙළට move කරන්න .

අයිකනය

පසුපසට

එල්ලයට

Modifies the alignment of selected objects.

 නිරූපකය

එල්ලයට