ආකෘතිකරණ මෙවලම් කට්ටලය

The Formatting bar contains basic commands for applying manually formatting.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

 නිරූපකය

Styles

නිල්

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

අයිකනය

Font Name

නිල්

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

වර්ණ

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

අයිකනය

Bold

ජායාව

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

අයිකනය

Italic

රේඛාව

Underlines or removes underlining from the selected text.

අයිකනය

Underline

ෆොන්ට් වර්ණය

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

අයිකනය

Font Color

මුද්‍රණය

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#linkstext not found).

අයිකනය

වමට පෙළගස්වන්න

Align Center Horizontally

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#zentrierttext not found).

අයිකනය

රේඛා ඝනකම

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#rechtstext not found).

අයිකනය

දකුණට පෙළ ගස්වන්න

මුද්‍රණය

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#blocktext not found).

අයිකනය

Justified

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

Icon

Number Format: Currency

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

Icon

Number Format: Percent

Number format: Default

Applies the default number format to the selected cells.

Icon

Number Format: Standard

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon

Number Format: Delete Decimal Place

ඈනවුම් අඩුකිරීම

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

 නිරූපකය

ඈනවුම අඩුකිරීම

ඈනවුම් අඩුකිරීම

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

නිරෑපකය

ඈනවුම අඩුකිරීම

නිල්

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

අයිකන

දාරය

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

 අයිකනය

පසුබිම් වර්ණය

මුද්‍රණය

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

අයිකනය

Align Top

Align Center Vertically

කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි. කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි.

අයිකනය

Align Center Vertically

රේඛාවන්හි වර්ණය

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ යටි කෙළවරට පෙළගස්වයි.

අයිකනය

Align Bottom

Number Format : Date

Applies the date format to the selected cells.

Number Format: Exponential

Applies the exponential format to the selected cells.

අමතර අයිකන

If CTL උදව් සබලයි. අමතර අයිකන දෙකක් දැකගත හැක.

වමේ සිට දකුණට

left to right icon

අකුරු ලියැවෙන්නේ වමේ සිට දකුණටයි

දකුණේ සිට වමට

right to left icon

The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.