කොටුව

මුද්‍රිත පිටුවේ පෙරදසුනක් දර්ශනය කරයි නැතිනම් පෙරදසුන වසා දමයි.

To access this command...

Menu File - Print Preview

අයිකනය

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Note Icon

ඔබ පෙර දසුනේ සිටිනා විට ලේඛනය සැකසීමට නොහැක.