සිද්ධි

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.

Beep Statement

පරිගණකයේ ස්පීකරය හරහා හඩක් වාදනය කරයි. හඩ පද්ධතිය මත රඳා පවතින අතර ඔබට එහි ශබ්ද ප්‍රමාණය හෝ තාරතාව විකරණය කිරීමට නොහැක.

Shell Function

Starts another application and defines the respective window style, if necessary.

Wait Statement

ඔබ මිලි තත්පර වලින් ලබා දුන් කාලය සඳහා ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාකරවීම අත් හිටුවයි.

GetSystemTicks Function

මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සපයනු ලබන පද්ධිති ටිකි ගණන ආපසු ලබා දෙයි. සමහර ක්‍රියාවලි වඩා යහපත් කිරීමට ඔබට මෙම ක්‍රියාව භාවිතා කල හැක.

Environ Function

Returns the value of an environment variable as a string. Environment variables are dependent on the type of operating system that you have.

GetSolarVersion Function

වත්මන් LibreOffice අනුවාදයේ අභ්‍යන්තර අංක‍ය ආපසු ලබා දේ.

GetGuiType Function

චිත්‍රක පරීශීලක අතුරු මුහුණත සඳහා නියම කර ඇති සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ලබාදෙයි.

TwipsPerPixelX Function

Returns the number of twips that represent the width of a pixel.

TwipsPerPixelY Function

Returns the number of twips that represent the height of a pixel.

CreateUnoStruct Function

Creates an instance of a Uno structure type.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

ProcessServiceManager (මධ්‍ය Uno ServiceManager) ආපසු ලබා දෙයි.

CreateUnoDialog Function

Creates a Basic Uno object that represents a Uno dialog control during Basic runtime.

CreateUnoListener Function

Creates a Listener instance.

CreateUnoValue Function

Returns an object that represents a strictly typed value referring to the Uno type system.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

This method creates instances of the type that is passed as parameter.

GetDefaultContext Function

Returns the default context of the process service factory, if existent, else returns a null reference.

ThisComponent Statement

Addresses the active component so that its properties can be read and set. ThisComponent is used from document Basic, where it represents the document the Basic belongs to. The type of object accessed by ThisComponent depends on the document type.

GlobalScope

Basic source code and dialogs are organized in a library system.