සැසඳුම් මෙහෙයුම්කාරක

උපයෝජ්‍ය සැසඳුම් මෙහෙයුම්කාරක මෙහි විස්තර කර ඇත.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a Boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).