සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

පහත සංඛාත්මක ක්‍රියා ගණනයන් සිදු කරයි. ගණිතමය සහ බූලීය ක්‍රියාකරුවන් චෙනම කොටසක විස්තර කර ඇත. ක්‍රියා විස්තාරක යවා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න අතර ක්‍රියාකරුවන් සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශන දෙකක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙයි යන්න මත ක්‍රියා ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් වෙනස් වෙයි.

ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත

LibreOffice Basic හි භාවිත කළ හැකි ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත පහත දැක්වේ:

Exponential and Logarithmic Functions

LibreOffice Basic supports the following exponential and logarithmic functions.

Generating Random Numbers

The following statements and functions generate random numbers.

Square Root Calculation

Use this function to calculate square roots.

Jumps

The following functions round values to integers.

නිරපේක්ෂ අගයන්

ක්‍රියාව නිරපේක්ෂ අගයන් ආපසු ලබා දෙයි.

Expression Signs

This function returns the algebraic sign of a numeric expression.

Converting Numbers

The following functions convert numbers from one number format to another.