තාර්කික ක්‍රියාකරු

පහත තාර්කික ක්‍රියාකරු LibreOffice Basic මඟින් සහය දක්වයි.

This chapter provides a short overview of all of the arithmetical operators that you may need for calculations within a program.

"-" Operator

Subtracts two values.

"*" Operator

Multiplies two values.

"+" Operator

ප්‍රකාශන දෙකක් එක් කරයි හෝ ඒකාබද්ධ කරයි.

"/" Operator

Divides two values.

"^" Operator

සංඛ්‍යාවක් බලයකට නංවයි.

Mod Operator

Returns the integer remainder of a division.