පද්ධති දිනය සහ වේලාව

පහත ක්‍රියා හෝ ප්‍රකාශන පද්ධති දිනය සහ වේලාව පිහිටුවයි හෝ ආපසු ලබා දෙයි.

Date Statement

Returns the current system date as a string, or resets the date. The date format depends on your local system settings.

Now Function

පද්ධති දිනය හා වෙලාව Date අගයක් ලෙස ලබාදෙයි.

Time Statement

This function returns the current system time as a string in the format "HH:MM:SS".

Timer Function

මධ්‍යම‍ රාත්‍රියේ සිට ගතවී ඇති තත්පර ගණන නිර්දේශ කරන අගයක් ලබාදෙයි.