ගොනු I/O ක්‍රියා

Get Statement

Reads a record from a relative file, or a sequence of bytes from a binary file, into a variable.

Input# Statement

අනුක්‍රමික ගොනුවක ඇති දත්ත කියවයි.

Line Input # Statement

Reads strings from a sequential file into a variable.

Put Statement

Writes a record to a relative file or a sequence of bytes to a binary file.

Write Statement

Writes data to a sequential file.

Loc Function

විවෘත ගොනුවක වත්මන් පිහිටීම ආපසු ලබා දෙයි.

Seek Function

විවෘත ප්‍රකාශන සමඟ විවෘත කර ඇති ගොනුවක ඊළඟ ලිවීම් සහ කියවීම් සඳහා පිහිටීම පිහිටුවයි.

Eof Function

Determines if the file pointer has reached the end of a file.

Lof Function

Returns the size of an open file in bytes.