සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

This section describes Runtime functions used to define colors.

Blue Function

Returns the blue component of the specified color code.

Green Function

Returns the Green component of the given color code.

Red Function

Returns the Red component of the specified color code.

QBColor Function

පැරැණි MS-DOS පදනම්වු ක්‍රමලේඛනය පද්ධතියක වර්ණ අගයක් යැවු විට එහිRGB වර්ණ කේතය ලබා දෙයි.

RGB Function

Returns a long integer color value consisting of red, green, and blue components.