ධවනකාල ක්‍රියා

මෙම කොටස LibreOffice Basic හි ධාවන කාල ක්‍රියා විස්තර කරයි.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

ගොනු I/O ක්‍රියා

This section describes the Runtime Functions used to call dialogs for the input and output of user entries.

ගොනු I/O ක්‍රියා

පරිශීලක අර්ථ දැක්වූ (දත්ත) ගොනු තැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ගොනු I/O ක්‍රියා භාවිතා කරන්න.

සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

Use the statements and functions described here to perform date and time calculations.

සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

තාර්කික ක්‍රියාකරු

පහත තාර්කික ක්‍රියාකරු LibreOffice Basic මඟින් සහය දක්වයි.

තාර්කික ක්‍රියාකරු

පහත තාර්කික ක්‍රියාකරු LibreOffice Basic මඟින් සහය දක්වයි.

සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

පහත සංඛාත්මක ක්‍රියා ගණනයන් සිදු කරයි. ගණිතමය සහ බූලීය ක්‍රියාකරුවන් චෙනම කොටසක විස්තර කර ඇත. ක්‍රියා විස්තාරක යවා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න අතර ක්‍රියාකරුවන් සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශන දෙකක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙයි යන්න මත ක්‍රියා ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් වෙනස් වෙයි.

Controlling Program Execution

The following statements control the execution of a program.

මූලිකාංග

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

සැසඳුම් මෙහෙයුම්කාරක

උපයෝජ්‍ය සැසඳුම් මෙහෙයුම්කාරක මෙහි විස්තර කර ඇත.

සිද්ධි

The following functions and statements validate and return strings.

සිද්ධි

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.