සංවාද සංස්කාරකයේ පාලක සඳහා ක්‍රමලේඛන උදාහරණ

පහත උදාහරණ "සංවාදය1" නම් නව සංවාදයක් සඳහා වෙයි. සංවාදය තනා පහත පාලක එක් කිරීමට සංවාද සංස්කාරකයේ මෙවලම් කොටුවේ මෙවලම් භාවිතා කරන්න: "සළකුණු කොටුව1" නම් සළකුණු කොටුවක්, "ලේබලය1" නම් ලේබල ක්ෂේත්‍රයක්, "විධානකොටුව1" නම් බොත්තමක් සහ "ලැයිස්තු කොටුව1" නම් ලැයිස්තු කොටුවක්.

Warning Icon

ඔබ වස්තු විචල්‍යයකට පාලකයක් ඈඳීමේදී ලොකුකුරු සහ කුඩාකුරු සමඟ ස්ථිර වෙන්න.


සංවාද ප්‍රවේශ කිරීම සඳහා ගෝලීය ක්‍රියාව

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

සංවාදයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්

විචල්‍යයවල rem ගෝලීය අර්ථ දැක්වීම

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

වැඩසටහනේ පාලකවල ගුණාංග කියවන්න හෝ සංස්කරණය කරන්න

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM සංවාද අච්චුව ගනී

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM ලේබල1හි පෙළ පෙන්වයි

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM පාලක ලේබල1 සඳහා නව පෙළ පිහිටුවයි

  oLabel1.Text = "New Files"

  පාලක සළකුණු කොටුව1 සඳහා REM ප්‍රදර්ශන අච්චු ගුණාංග

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  පාලකයේ අච්චුව සඳහා REM සළකුණු කොටුව1 සඳහා නව තත්වයත් පිහිටුවයි

  oCheckBox1Model.State = 1

  විධාන බොත්තම1 සඳහා REM ප්‍රදර්ශන අච්චු ගුණාංග

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  පාලක විධාන බොත්තම්1 හි REM ප්‍රදර්ශන ගුණාංග

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සංවාදය

  oDialog1.Execute()

End Sub

ලැයිස්තු කොටුවට ප්‍රවේශයක් එක් කරන්න

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  RMS ලැයිස්තු කොටුවට නව ප්‍රවේශයක් එක් කරයි

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

ලැයිස්තු කොටුවකින් ප්‍රවේශයක් ඉවත් කරන්න

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ලැයිස්තු කොටුවෙන් පළමු ප්‍රවේශය ඉවත් කරයි

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub