Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Numer strony

W tym polu na pasku stanu jest wyświetlany numer bieżącej strony. Dwukrotne kliknięcie powoduje wyświetlenie Nawigatora umożliwiającego nawigację w obrębie dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie wszystkich zakładek w dokumencie. Kliknięcie zakładki powoduje przejście kursora tekstowego do miejsca zakładki.

Bieżący styl strony

Wyświetla bieżący styl strony. Aby rozpocząć edycję, kliknij dwukrotnie ten element; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy powoduje przełączenie na inny styl.

Język

Wyświetla język wybranego tekstu.
Kliknij, aby otworzyć menu umożliwiające wybór innego języka dla wybranego tekstu lub bieżącego akapitu.
Wybierz Brak, aby wykluczyć tekst ze sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.
Wybierz opcję Przywróć język domyślny, aby ponownie zastosować wybór języka domyślnego do zaznaczonego tekstu lub akapitu.
Wybierz Więcej, aby otworzyć okno dialogowe z większą liczbą opcji.

Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Można przełączać między trybami WSTAW = wstawianie oraz ZAST = nadpisywanie.

Tryb wyboru

Tutaj można przełączać poszczególne tryby wyboru.

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane na dysku twardym, w tym polu paska stanu jest wyświetlany symbol "*". Jest on widoczny także w przypadku nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Podpis cyfrowy

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Powiększenie i widok układu

Na pasku stanu programu Writer dostępne są trzy opcje/elementy umożliwiające zmianę skali powiększenia i układu stron dokumentu tekstowego.

Ikony układu widoku widoczne są od lewej do prawej: tryb pojedynczej kolumny. Tryb wyświetlania z sąsiadującymi stronami. Tryb książki, z dwiema stronami obok siebie.

Przeciągnij suwak Powiększenie w lewo, aby wyświetlić więcej stron, lub w prawo, aby powiększyć fragment strony.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.