Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modyfikuje elementy formatowania bieżącego akapitu, takie jak wcięcia i wyrównanie.

Wypunktowanie i numeracja

Dodaje do bieżącego akapitu numerację lub znaki wypunktowania i umożliwia edycję ich formatu.

Strona

Określa style formatowania i układ dla bieżącego stylu strony, w tym marginesy strony, główki i stopki oraz tło strony.

Zmień rozmiar liter

Zmienia wielkość zaznaczonych znaków. Jeśli kursor znajduje się w wyrazie lub żadne znaki nie zostały wybrane, zmienia wielkość wszystkich znaków w wyrazie.

Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Umożliwia dodawanie komentarzy pojawiających się nad znakami tekstu azjatyckiego i służących jako wskazówki wymowy.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Sekcje

Zmienia właściwości sekcji znajdujących się w dokumencie. Aby wstawić sekcję, zaznacz tekst lub kliknij w dokumencie, a następnie wybierz Wstaw - Sekcja.

Autokorekta

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.

Zakotwiczenie

Ustawia opcje zakotwiczenia zaznaczonego obiektu.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Wyrównanie (obiekty)

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Wyrównanie (obiekty tekstowe)

Określa opcje wyrównania dla bieżącego zaznaczenia.

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Obiekt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego obiektu.

Ramka

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Obraz

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.