Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia służące wstawianiu nowych elementów w dokumencie takich jak obrazy, media, wykresy, obiekty z innych aplikacji, hiperłącze, komentarze, symbole, stopki i sekcje.

Podział strony

Wstawia ręczny podział strony w bieżącej pozycji kursora i umieszcza kursor na początku następnej strony.

Ręczny podział

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Obraz

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Wykres

Wstawia wykres bazujący na danych z komórki lub zakresu tabeli lub z domyślnymi danymi.

Obiekt

Wstawia osadzony obiekt w dokument, w tym formuły, modele 3D, wykresy i obiekty OLE.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Pole tekstowe

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Komentarz

Wstawia komentarz w pobliżu zaznaczonego tekstu lub na bieżącej pozycji kursora.

Ramka

To podmenu zawiera zarówno interaktywne i nieinteraktywne sposoby wstawiania ramki.

Podpis

Dodaje numerowany podpis do wybranego obrazu, tabeli, wykresu, ramki lub kształtu. Dostęp do tego polecenia można także uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy element, do którego ma zostać dodany podpis.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe służące do tworzenia i edycji hiperłączy.

Zakładka

Wstawia zakładkę w miejscu położenia kursora. Nawigator umożliwia następnie szybkie przechodzenie do oznaczonego miejsca. W dokumentach HTML zakładki są przekształcane w zakotwiczenia, do których można przejść za pomocą hiperłączy.

Odsyłacze

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi na wstawienie symboli znalezionych w już zainstalowanych czcionkach.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Pozioma linia

Wstawia poziomą linię na bieżącej pozycji kursora.

Przypis dolny i końcowy

Menu zawiera polecenia wstawiające przypis dolny i końcowy z lub bez dodatkowej interakcji użytkownika.

Spis treści i indeks

Otwiera menu umożliwiające wstawienie indeksu lub wpisu bibliograficznego, jak również spisu treści, indeksów i/lub bibliografii.

Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Pola

Podmenu wyświetla listę najpowszechniejszych typów pola, które można wstawić do dokumentu w bieżącej pozycji kursora. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, wybierz Więcej pól.

Główka i stopka

To podmenu zawiera polecenia dodające oraz usuwające główki i stopki stron.

Sekcja

Wstawia sekcję tekstu w miejscu umieszczenia kursora w dokumencie. Można także wstawić blok tekstu i później wykorzystać to polecenie, aby przekształcić go w sekcję. Można także użyć sekcji do wstawienia bloków tekstu z innych dokumentów, zastosowania niestandardowych układów kolumn lub ochrony lub ukrycia bloków tekstu w przypadku spełnienia określonych warunków.

Koperta

Tworzy kopertę. Na trzech zakładkach można określić adresata i nadawcę, pozycję i format obu adresów, rozmiar koperty i orientację koperty.

Dokument

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Skrypt

Wstawia skrypt w miejscu położenia kursora w dokumencie tekstowym lub HTML.

Formant

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.