Edycja

To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu.

Cofnij

Cofa skutki ostatniego polecenia lub ostatni dokonany wpis. Aby wybrać polecenie do cofnięcia, należy kliknąć strzałkę znajdującą się obok ikony Cofnij na pasku standardowym.

Ponów

Wycofuje efekt działania ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok polecenia Cofnij, który chcesz odwrócić, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony Ponów na pasku standardowym.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Wklej specjalnie

Wstawia zawartość schowka do bieżącego dokumentu w określonym formacie.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Tryb wyboru

Wybierz tryb wyboru z podmenu: normalny tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania bloku.

Zaznacz tekst

W dokumentach tekstowych tylko do odczytu lub w Pomocy można włączyć kursor zaznaczenia. Wybierz Edycja - Zaznacz tekst lub otwórz menu kontekstowe w dokumencie tylko do odczytu i wybierz opcję Zaznacz tekst. Kursor zaznaczenia nie miga.

Tryb kursora bezpośredniego

Pozwala użytkownikowi kliknąć na początku, środku lub na końcu dowolnej możliwej linii tekstu na stronie i zacząć pisać.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Idź do strony

Otwiera okno Nawigatora na przycisku pokrętła Numer strony, umożliwiając wpisanie numeru strony.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe służące do tworzenia i edycji hiperłączy.

Przypis dolny lub końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Wpis indeksu

Edycja wskazanego wpisu indeksu. Należy kliknąć przed wpisem indeksu, a następnie użyć tego polecenia.

Pozycja bibliograficzna

Edytuje wybraną pozycję bibliograficzną.

Pola

Otwiera pole dialogowe umożliwiające edycję właściwości pola. Kliknij przed polem, a następnie wybierz to polecenie. W oknie dialogowym można użyć klawiszy strzałek, aby przejść do poprzedniego lub następnego pola.

Łącza

Umożliwia edycję właściwości wszystkich łączy w bieżącym dokumencie, w tym ścieżki do pliku źródłowego. To polecenie nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Mapa obrazkowa

Pozwala dołączyć adresy URL do określonych obszarów, zwanych punktami aktywnymi, obrazów lub grup obrazów. Mapa bitów to jeden punkt aktywny lub ich grupa.

Obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Edycja pliku

Ikona Edycja pliku włącza lub wyłącza tryb edycji.