Korzystanie z linijek

Aby wyświetlić lub ukryć linijki, wybierz polecenie Widok – Linijka. Aby wyświetlić pionową linijkę, w oknie LibreOffice Writer – Widok zaznacz pole wyboru Linijka pionowa w sekcji Linijka.

Ustawienie marginesów strony

Marginesy strony są oznaczone przez wypełnione obszary na końcach linijek.

Zmiana wcięć

Wcięcia można ustawiać za pomocą trzech małych trójkątów umieszczonych na linijce poziomej.

  1. Aby zmienić lewe lub prawe wcięcie akapitu, zaznacz akapity, dla których należy zmienić wcięcie, a następnie przesuń lewy dolny lub prawy dolny trójkąt na linijce poziomej w nowe miejsce.

  2. Aby zmienić wcięcie pierwszego wiersza zaznaczonego akapitu, przesuń w nowe miejsce lewy górny trójkąt na linijce poziomej.

Można także kliknąć dwukrotnie w dowolnym miejscu linijki poziomej i ustawić wcięcia w oknie dialogowym Akapit.