Zmiana orientacji strony

Wszystkie właściwości strony dokumentów tekstowych programu Writer, na przykład orientacja strony, są definiowane przez style strony. Dla wszystkich stron nowego dokumentu tekstowego domyślnie jest używany styl “Domyślny“. Jeśli otworzysz istniejący dokument tekstowy, do różnych stron mogą zostać zastosowane różne style strony.

Należy wiedzieć, że zmiany zastosowane do właściwości strony wpływają tylko na strony używające bieżącego stylu strony. Bieżący styl strony jest podany na pasku stanu na dolnej krawędzi okna.

Zmiana orientacji wszystkich stron korzystających z bieżącego stylu strony

Jeśli masz dokument tekstowy składający się ze stron w tym samym stylu strony, możesz bezpośrednio zmienić właściwości strony:

 1. Wybierz Format - Strona.

 2. Kliknij zakładkę Strona.

 3. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 4. Kliknij OK.

Zmiana orientacji strony tylko niektórych stron

Program LibreOffice korzysta ze stylów do określenia orientacji stron dokumentu. Style stron definiują szereg właściwości strony, takich jak główką i stopka lub marginesy. Dla bieżącego dokumentu można użyć “domyślnego” stylu strony lub zdefiniować własne style i zastosować je do dowolnych części tekstu.

Na zakończenie tej strony pomocy omówimy szczegółowo zakres stylów strony. Jeśli nie rozumiesz dokładnie pojęcia stylu strony, przeczytaj sekcję na końcu tej strony.

Ikona notatki

W odróżnieniu od stylów znaków lub akapitów style strony nie są oparte na hierarchii. Nowy styl strony można utworzyć na podstawie właściwości istniejącego stylu strony, ale jeśli styl źródłowy zostanie później zmieniony, nowy styl strony nie odziedziczy tych zmian automatycznie.


Aby zmienić orientację tylko bieżącej strony, w pierwszej kolejności należy utworzyć styl strony, a następnie go zastosować:

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz Nowy.

 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu strony w polu Nazwa.

 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma zostać zastosowany do następnej strony.

 6. Kliknij zakładkę Strona.

 7. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 8. Kliknij OK.

Jest teraz zdefiniowany właściwy styl strony o nazwie "Mój poziomy". Aby zastosować nowy styl, kliknij dwukrotnie styl strony "Mój poziomy" w oknie Style. Wszystkie strony w bieżącym zakresie stylów strony zostaną zmienione. Jeśli jako "następny styl" został zdefiniowany inny styl, tylko pierwsza strona bieżącego zakresu stylów strony zostanie zmieniona.

Zakres stylów strony

Należy znać zakres stylów strony w programie LibreOffice. Na które strony dokumentu tekstowego wpływa edytowanie stylu strony?

Styl o długości jednej strony

Styl strony można zdefiniować tak, aby obejmował tylko jedną stronę. Dobrym przykładem jest styl “Pierwsza strona”. Ta właściwość jest ustawiana przez zdefiniowanie innego stylu strony jako "następnego stylu " na karcie w Format - Strona - Organizator.

Styl o długości jednej strony rozpoczyna się od dolnej granicy bieżącego zakresu stylu strony i kończy na następnym podziale strony. Następny podział strony wypada automatycznie tam, gdzie tekst przepływa na następną stronę, co jest czasami nazywane "miękkim podziałem strony". Można też wstawić ręczny podział strony.

Aby wstawić ręczny podział strony w pozycji kursora, naciśnij klawisze Ctrl+Enter lub wybierz polecenie Wstaw – Podział ręczny i tylko kliknij przycisk OK.

Ręcznie zdefiniowany zakres stylu strony

“Domyślny” styl strony nie powoduje ustawienia "następnego stylu" na karcie w Format - Strona - Organizator. Zamiast tego także "następny styl" jest ustawiony jako “Domyślny”. Wszystkie style strony następujące po tym samym stylu strony mogą obejmować wiele stron. Dolna i górna granica zakresu stylu strony jest definiowana przez "podziały strony ze stylem". Wszystkie strony między dowolnymi dwoma "podziałami strony ze stylem" są w tym samym stylu strony.

Możesz wstawić "podział strony ze stylem" bezpośrednio w pozycji kursora. Możesz też zastosować właściwość "podział strony ze stylem" do akapitu lub stylu akapitu.

Wykonaj dowolne z następujących poleceń:

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek