Instrukcje dotyczące używania LibreOffice Writer

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Wprowadzanie i formatowanie tekstu

Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania

Używanie kursora bezpośredniego

Nawigacja i zaznaczanie przy pomocy klawiatury

Wstawianie znaków specjalnych

Uzupełnianie wyrazów w dokumentach tekstowych

Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Formatowanie tekstu podczas pisania

Wyróżnienie tekstu

Zmiana koloru tekstu

Obracanie tekstu

Korzystanie z ramek do wyrównania tekstu do środka strony

Wcięcia akapitów

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie obramowań akapitów

Definiowanie krawędzi i komórek tabel

Definiowanie krawędzi obiektów

Indeksy górne i dolne

Zmiana wielkości liter

Przenoszenie i kopiowanie tekstu w dokumentach

Przywracanie atrybutów znaków

Numeracja rozdziałów

Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

Przejście do określonej zakładki

Sekcje

Wstawianie sekcji

Edycja sekcji

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Szablony i style

Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Ustawianie stylów przy pomocy wypełniania formatem

Aktualizacja stylów przy użyciu zaznaczenia

Używaniu stylów z innego dokumentu lub z szablonu

Tworzenie szablonów dokumentów

Zmiana szablonu domyślnego

Drukowanie z uzgodnionymi miejscami wierszy

Rejestrowanie i wyświetlanie zmian

Automatyczne wprowadzanie i formatowanie tekstu

Wyłączanie Autokorekty

Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Korzystanie z funkcji autotekstu

Dodawanie wyjątków do listy Autokorekta

Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Usuwanie podziałów wierszy

Używanie stylów, numerowanie stron, pola

Numer strony

Zmiana orientacji strony

Zmiana tła strony

Ustawianie stylów przy pomocy wypełniania formatem

Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Aktualizacja stylów przy użyciu zaznaczenia

Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Formatowanie główek i stopek

Wstawianie hiperłączy

Definiowanie zakresów numeracji

Wstawianie i usuwanie podziałów strony

Tworzenie i stosowanie stylów stron

Pola

Dodawanie pól wprowadzania

Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Konwersja pola na tekst

Wstawianie pola daty stałej lub zmiennej

Edycja tabel w dokumentach tekstowych

Zaznaczanie tabel, wierszy i kolumn

Wstawianie tabel

Usuwanie tabeli lub zawartości tabeli

Obliczenia w dokumentach tekstowych

Obliczanie złożonych formuł w dokumentach tekstowych

Obliczanie i wstawianie wyniku formuły w dokumencie tekstowym

Wyświetlanie wyników obliczeń w innej tabeli

Obliczenia pomiędzy tabelami

Obliczanie sumy serii komórek tabeli

Wstawianie tekstu przed tabelą na górze strony

Łączenie i rozdzielanie komórek

Dodawanie lub usuwanie wiersza lub kolumny tabeli za pomocą klawiatury

Powtarzanie nagłówka tabeli na nowej stronie

Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn w tabeli.

Modyfikacja wierszy i kolumn za pomocą klawiatury

Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Obrazy, rysunki, cliparty, fontwork

Pozycjonowanie obiektów

Korzystanie z podpisów

Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

Fontwork w grafice tekstowej

Wstawianie grafiki

Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

Wstawianie grafiki z pliku

Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie zeskanowanego obrazu

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Tekst animowany

Obracanie tekstu

Definiowanie kolorów lub grafiki tła

Spis treści, indeks

Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Formatowanie indeksu lub spisu treści

Tworzenie spisu treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Tworzenie bibliografii

Indeksy użytkownika

Indeksy obejmujące kilka dokumentów

Nawigator dokumentów tekstowych

Nagłówki, typy numerowania

Numerowanie i style numerowania

Dodawanie punktorów

Dodawanie numeracji

Numeracja rozdziałów

Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania

Korzystanie z podpisów

Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

Definiowanie zakresów numeracji

Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Zmiana poziomu konspektu list numerowanych i wypunktowanych

Łączenie list numerowanych

Modyfikacja numeracji listy numerowanej

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Dodawanie numeracji wierszy

Główki, stopki i przypisy dolne

Główki i stopki

Wstawianie numeru strony do stopki

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Definiowanie innych główek i stopek

Formatowanie główek i stopek

Wstawianie i edycja przypisów dolnych lub końcowych

Odstępy pomiędzy przypisami dolnymi

Edycja obiektów w dokumentach tekstowych

Pozycjonowanie obiektów

Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania

Korzystanie z podpisów

Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

Rysowanie linii w tekście

Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Definiowanie zakończeń linii

Definiowanie stylów linii

Wstawianie, edycja i łączenie ramek tekstowych

Pisownia, słowniki, dzielenie wyrazów

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Dodawanie wyjątków do listy Autokorekta

Usuwanie słów ze słownika użytkownika

Dzielenie wyrazów

Wyrazy bliskoznaczne

Listy seryjne, etykiety i wizytówki

Tworzenie listu seryjnego

Tworzenie i drukowanie etykiet i wizytówek

Drukowanie etykiet adresowych

Tekst warunkowy

Tekst warunkowy przy numeracji stron

Praca z dokumentami

Drukowanie broszury

Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Podgląd strony przed wydrukiem

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Wybór podajnika papieru drukarki

Zapisywanie dokumentów tekstowych w formacie HTML

Wstawianie całego dokumentu tekstowego

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Wysyłanie dokumentów jako e-mail

Zmiana katalogu roboczego

Pozostałe

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Korzystanie z funkcji autotekstu

Używanie tagów inteligentnych

Wysyłanie faksów oraz konfigurowanie pakietu LibreOffice pod kątem faksowania

Wklejanie zawartości w specjalnych formatach

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Tekst warunkowy

Tekst warunkowy przy numeracji stron

Przenoszenie i kopiowanie tekstu w dokumentach

Ukrywanie tekstu

Wyświetlanie tekstu ukrytego

Tworzenie tekstu niedrukowalnego

Wstawianie hiperłączy za pomocą Nawigatora

Nawigator dokumentów tekstowych

Dokowanie i zmiana rozmiaru okien

Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach

Podgląd strony przed wydrukiem

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Wybór podajnika papieru drukarki

Wstawianie odsyłaczy

Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Zapisywanie dokumentów tekstowych w formacie HTML

Formatowanie tekstu podczas pisania

Używanie kursora bezpośredniego

Wstawianie, edycja i łączenie ramek tekstowych

Wstawianie całego dokumentu tekstowego

Liczenie słów

Opływanie obiektów przez tekst

Rejestrowanie makra