Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Wpisy indeksu są wstawiane do dokumentu w postaci pól. Aby wyświetlić pola dokumentu, wybierz menu Widok i sprawdź, czy została zaznaczona pozycja Cieniowanie pól.

  1. Umieść kursor bezpośrednio przed wpisem indeksu w dokumencie.

  2. Wybierz Edycja - Odwołanie - Wpis indeksu, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby przechodzić pomiędzy wpisami indeksu w dokumencie, kliknij strzałkę w prawo lub w lewo w oknie dialogowym Edycja wpisu indeksu.

Tworzenie spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Formatowanie indeksu lub spisu treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Indeksy użytkownika

Tworzenie bibliografii

Indeksy obejmujące kilka dokumentów