Wcięcia akapitów

Ikona notatki

Aby zmienić jednostki miary, w oknie – LibreOffice Writer – Ogólne wybierz nową jednostkę miary w sekcji Ustawienia.


Można zmienić wcięcie bieżącego akapitu, wszystkich wybranych akapitów lub wszystkich akapitów o określonym stylu akapitu.

Ikona wskazówki

Wcięcia można także ustawić za pomocą linijki. Aby wyświetlić linijkę, wybierz Widok – Linijka.


Wcięcia są obliczane w stosunku do lewego i prawego marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną.

Wcięcia różnią się w zależności od kierunku pisma. Weźmy na przykład wartość wcięcia Przed tekstem w przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej. Wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji Przed tekstem i wartość ujemną dla opcji Pierwszy wiersz.

Format – Akapit – Wcięcia i odstępy

Korzystanie z linijek

Szablony i style