Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Tworzenie stylu akapitu dla tytułów rozdziałów

  1. Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów.

  2. W polu Styl wybierz styl, który ma być zastosowany do tytułów rozdziałów, na przykład "Nagłówek 1".

  3. Wybierz styl numerowania tytułów rozdziałów w polu Numer, na przykład "1,2,3...".

  4. W polu Przed wprowadź słowo "Rozdział", dopisując na końcu spację.

  5. W polu Po wprowadź spację.

  6. Kliknij OK.

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

  1. Zdefiniowany dla tytułów rozdziałów styl akapitu zastosuj do nagłówków rozdziałów w dokumencie.

  2. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka lub Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.

  3. Kliknij obszar główki lub stopki.

  4. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Dokument.

  1. Na liście Typ kliknij opcję "Rozdział", a na liście Format kliknij opcję "Numer i nazwa rozdziału".

  2. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

W główce każdej strony o bieżącym stylu automatycznie pojawi się nazwa i numer rozdziału.

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Definiowanie innych główek i stopek

Formatowanie główek i stopek