Formuła

Otwiera podmenu umożliwiające wstawienie formuły do komórki tabeli. Umieść kursor w komórce tabeli lub miejscu dokumentu, w którym ma być wyświetlony wynik. Kliknij ikonę Formuła i wybierz z podmenu żądaną formułę.

Formuła pojawi się w wierszu wprowadzania. Aby określić zakres komórek w tabeli, należy zaznaczyć odpowiednie komórki za pomocą myszy. W wierszu wprowadzania zostaną także wyświetlone odwołania komórek. W razie potrzeby należy wprowadzić dodatkowe parametry i kliknąć Zastosuj, aby potwierdzić wprowadzone dane. Znajomość właściwej składni umożliwia także bezpośrednie wprowadzenie formuły. Bezpośrednie wprowadzanie jest niezbędne na przykład w oknach dialogowych Pola i Edycja pól.

Ikona

Formuła

Podsumowanie opcji formuł

Podstawowe funkcje obliczeniowe

Dodawanie

+

Oblicza sumę.

Przykład: <A1> + 8

Odejmowanie

-

Oblicza różnicę

Przykład: 10 - <B5>

Mnożenie

MUL lub *

Oblicza iloczyn.

Przykład: 7 MUL 9

Dzielenie

DIV lub /

Oblicza iloraz

Przykład: 100 DIV 15


Podstawowe funkcje w podmenu

Suma

SUMA

Oblicza sumę wybranych komórek.

Przykład: SUMA <A2:C2> wyświetla sumę wartości w komórkach od A2 do C2

Zaokrąglanie

ZAOKR

​​Zaokrągla liczbę do podanych miejsc dziesiętnych.

Przykład: 15,678 ZAOKR 2 wyświetla wynik 15,68

Procent

PHD

Oblicza procenty

Przykład: 10 + 15 PHD wyświetla wynik 10,15

Pierwiastek kwadratowy

PIERWIASTEK

Oblicza pierwiastek kwadratowy.

Przykład: PIERWIASTEK 25 wyświetla wynik 5,00

Potęga

POW

Oblicza potęgę liczby.

Przykład: 2 POW 8 wyświetla wynik 256,00


Operatory

W formułach można wprowadzać różne operatory. Przedstawia je poniższa lista:

Separator listy

|

Oddziela elementy na liście.

Przykład użycia listy:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Równy

EQ lub ==

Sprawdza, czy wybrane wartości są równe. Jeśli są nierówne, wynikiem jest zero, w przeciwnym razie wyświetlany jest 1 (prawda).

Przykład: <A1> EQ 2 wyświetla wynik 1, jeśli zawartość komórki A1 równa się 2.

Nie równy

NEQ lub !=

Testy nierówności między wybranymi wartościami.

Przykład: <A1> NEQ 2 wyświetla wynik 0 (fałsz), jeśli zawartość komórki A1 równa się 2.

Mniejszy lub równy

LEQ

Testy dla wartości mniejszych lub równych podanej wartości.

Przykład: <A1> LEQ 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest mniejsza lub równa 2.

Większy lub równy

GEQ

Testy dla wartości większych lub równych podanej wartości

Przykład: <A1> GEQ 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest większa lub równa 2.

Mniejszy

L

Testy dla wartości mniejszych od podanej wartości.

Przykład: <A1> L 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest mniejsza od 2.

Większy

G

Testy dla wartości większych od podanej wartości.

Przykład: <A1> G 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest większa od 2.

Operator logiczny OR (LUB)

OR

Testy dla wartości zgodnych z wartością logiczną OR

Przykład: 0 OR 0 wyświetla wynik 0 (fałsz), w przeciwnym wypadku wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny XOR (ALBO)

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Przykład: 1 XOR 0 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny AND (I)

AND

Testy dla wartości zgodnych z wartością logiczną AND

Przykład: 1 AND 2 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny NOT (NIE)

NOT

Testy dla wartości zgodnych z wartością logiczną NOT

Przykład: NOT 1 (prawda) wyświetla wynik 0 (fałsz)


Funkcje statystyczne

Program oferuje następujące funkcje statystyczne:

Średnia

MEAN

Oblicza średnią arytmetyczną wartości w obszarze lub na liście.

Przykład: MEAN 10|30|20 wyświetla wynik 20

Wartość minimalna

MIN

Oblicza wartość minimalną dla obszaru lub listy

Przykład: MIN 10|30|20 wyświetla wynik 10

Wartość maksymalna

MAX

Oblicza wartość maksymalną dla obszaru lub listy.

Przykład: MAX 10|30|20 wyświetla wynik 30,00


Funkcje trygonometryczne

Program oferuje następujące funkcje trygonometryczne:

Sinus

SIN

Oblicza sinus w stopniach

Przykład: SIN (PI/2)

Cosinus

COS

Oblicza cosinus w stopniach

Przykład: COS 1

Tangens

TAN

Calculates the tangent in radians.

Przykład: TAN <A1>

Arcus sinus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Przykład: ASIN 1

Arcus cosinus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Przykład: ACOS 1

Arcus tangens

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Przykład: ATAN 1


Zmienne właściwości dokumentu

Poniższe właściwości dokumentu są dostępne, wybierając Plik - Właściwości - Statystyka.

CHAR

Liczba znaków w dokumencie

WORD

Liczba słów w dokumencie

PARA

Liczba akapitów w dokumencie

GRAPH

Liczba grafik w dokumencie

TABLES

Liczba tabel w dokumencie

OLE

Liczba obiektów OLE w dokumencie

PAGE

Całkowita liczba stron w dokumencie


Więcej zdefiniowanych wartości

PI

PI

3,1415...

Stała Eulera

E

2,71828...

Prawda

TRUE

nie równe 0

Fałsz

FALSE

0