Wybierz listę adresową

Należy wybrać żądaną listę adresową dla korespondencji seryjnej, a następnie kliknąć przycisk OK.

Dodaj

Umożliwia wybór pliku bazy danych zawierającego adresy, który zostanie użyty jako lista adresowa. Jeśli plik zawiera więcej niż jedną tabelę, zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz tabelę.

Utwórz

Otwiera okno dialogowe Nowa lista adresowa, które umożliwia utworzenie nowej listy adresowej.

Filtr

Otwiera okno dialogowe Filtr standardowy, które umożliwia zastosowanie filtrów do listy adresów i wyświetlenie żądanych adresatów.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Nowa lista adresowa, które umożliwia edycję wybranej listy adresowej.

Zmień tabelę

Otwiera okno dialogowe Wybierz tabelę, które umożliwia wybranie innej tabeli do korespondencji seryjnej.