Obiekt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego obiektu.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Atrybuty tekstu

Ustawia układ i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Fontwork

Służy do edycji efektów Fontwork zaznaczonego obiektu, który utworzono za pomocą poprzedniej wersji okna dialogowego Fontwork.