Numeracja wierszy

Dodaje lub usuwa oraz formatuje numerację wierszy w bieżącym dokumencie. Aby wyłączyć akapit z numeracji wierszy, należy kliknąć ten akapit, wybrać Format - Akapit, kliknąć zakładkę Numeracja, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru Numeruj wiersze tego akapitu. Można także wykluczyć styl akapitu z numeracji.

Ikona notatki

Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Numeracja wierszy (nie w przypadku formatu HTML)


Pokaż numerację

Dodaje numery wierszy do bieżącego dokumentu.

Widok

Ustaw właściwości numeracji wierszy.

Styl znaku

Wybierz styl formatowania numerów wierszy.

Format

Wybierz styl numeracji, którego chcesz użyć.

Pozycja

Wskaż miejsce wyświetlania numerów wierszy.

Odstęp

Wprowadź odstęp między numerami wierszy a tekstem.

Przedział

Wprowadź skok w numeracji wierszy.

Separator

Jeśli skok w numeracji wierszy wynosi więcej niż jeden, można wprowadzić znak separatora, który będzie wyświetlany między numerami wierszy.

Tekst

Wpisz tekst, którego chcesz użyć jako separatora.

Co

Wprowadź liczbę wierszy odstępu pomiędzy separatorami.

Ikona notatki

Separatory są wyświetlane tylko w nienumerowanych wierszach.


Policz

Określa, czy numeracja wierszy powinna uwzględniać puste akapity lub wiersze zawarte w ramkach tekstowych.

Puste wiersze

Uwzględnia puste akapity w numeracji wierszy.

Wiersze w ramkach tekstowych

Dodaje numery wierszy do tekstu w ramkach tekstowych. Numeracja rozpoczyna się od początku w każdej ramce tekstowej i nie jest włączana do numeracji wierszy w głównym obszarze tekstu dokumentu. W ramkach łączonych numeracja ma charakter ciągły.

Rozpocznij od nowa na każdej stronie

Rozpoczyna numerowanie wierszy od nowa dla każdej strony dokumentu.

Dodawanie numeracji wierszy