Przypisy dolne

Określa formatowanie przypisów dolnych i końcowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne


Ikona notatki

Aby ustawić dodatkowe opcje przypisów dolnych i końcowych, należy wybrać Formatowanie - Strona i kliknąć zakładkęPrzypis dolny.


Autonumeracja

Numeracja

Wybierz styl numeracji, który chcesz użyć w przypisach dolnych lub końcowych.

Zaznaczenie

Opis

A, B, C

Wielkie litery

a, b, c

Małe litery

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "aa".


Zakres

Wybierz opcję numeracji dla przypisów dolnych.

Opcja

Znaczenie

Na stronę

Restartuje numerację przypisów dolnych na górze każdej strony. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.

Na rozdział

Restartuje numerację przypisów dolnych na początku każdego rozdziału.

Na dokument

Numeruje przypisy dolne w dokumencie sekwencyjnie.


Zacznij od

Podaj numer pierwszego przypisu dolnego w dokumencie. Ta opcja jest dostępna jeśli zaznaczono "Na dokument" w sekcji Liczenie .

Przed

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany przed każdym numerem przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad. " żeby wyświetlić "ad. 1".

Po

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany po numerze przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

Ikona wskazówki

Numeracja przypisu dolnego jest domyślnie wyrównana do lewej strony w obszarze przypisu dolnego. Chcąc wyrównać numerację przypisu dolnego do prawej strony, najpierw edytuj styl akapitu Przypis dolny. Wciśnij F11, by otworzyć okno dialogowe Style i wybierz Przypis dolny z listy stylów akapitu. Otwórz menu lokalne klikając prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj. Przejdź do zakładki Wcięcia i odstępy i ustaw wcięcie na 0 przed i po akapicie, łącznie z pierwszym wierszem. Na zakładce Tabulatory utwórz prawy tabulator 12pt (0,4218 cm) i lewy tabulator 14pt (0,4921 cm). W oknie dialogowym Ustawienia przypisów dolnych/końcowych wprowadź \t w polach edycyjnych Przed i Po.


Pozycja

Koniec strony

Wyświetla przypisy dolne na dole strony.

Koniec dokumentu

Wyświetla przypisy dolne na końcu dokumentu jako przypisy końcowe.

Style

Aby zapewnić jednakowe wyświetlanie przypisów dolnych w dokumencie, należy przypisać do nich styl akapitu.

Akapit

Wybierz styl akapitu dla tekstu przypisów dolnych.

Strona

Wybierz styl strony dla przypisów dolnych.

Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.


Style znaków

Możliwe jest przypisanie stylu do zakotwiczeń przypisów dolnych i tekstu. Możliwe jest wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych stylów przypisów lub użycie innego stylu.

Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów dolnych w tekście.

Obszar przypisów dolnych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów dolnych w obszarze przypisów dolnych.

Tekst informujący o kontynuacji

Koniec przypisu dolnego

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany gdy przypisy kończą się na następnej stronie, na przykład, "Kontynuacja na stronie ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer następnej strony.

Początek następnej strony

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany na stronie, na której znajduje się dalsza część przypisów dolnych, na przykład "Kontynuacja ze strony ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer poprzedniej strony.