Zastosuj

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia – Opcje autokorekty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj


Wyłączanie Autokorekty

Po zastosowaniu automatycznego formatowania mają zastosowanie następujące reguły:

Autokorekta nagłówków

Akapit jest formatowany jako nagłówek, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. akapit rozpoczyna się wersalikiem

  2. akapit nie kończy się znakiem interpunkcyjnym

  3. akapity powyżej i poniżej są puste

Autokorekta list wypunktowanych/numerowanych

Aby utworzyć listę wypunktowaną, wpisz myślnik (-), gwiazdkę (*) lub znak plus (+), po którym następuje spacja lub tabulator na początku akapitu.

Aby utworzyć listę numerowaną, wpisz liczbę, po której następuje kropka (.) i spacja lub tabulator na początku akapitu.

Ikona notatki

Automatyczne numerowanie ma zastosowanie wyłącznie dla akapitów formatowanych za pomocą stylu akapitu: Standardowy, Treść tekstu lub Wcięcie tekstu.


Autokorekta separatorów

W przypadku wprowadzenia trzech lub więcej łączników (---), podkreśleń (___) lub znaków równości (===) w wierszu i naciśnięcia klawisza Enter akapit zostanie zastąpiony linią poziomą szerokości strony. Linia ta jest właściwie dolnym obramowaniem poprzedzającego ją akapitu. Mają zastosowanie następujące reguły:

  1. Trzy łączniki (-) tworzą pojedynczą linię (0,05 pt grubości, odstęp 0,75 mm).

  2. Trzy podkreślenia (_) tworzą pojedynczą linię (1 pt grubości, odstęp 0,75 mm).

  3. Trzy znaki równości (=) tworzą podwójną linię (1,10 pt grubości, odstęp 0,75 mm).