Style

Obszar Style w panelu bocznym umożliwia stosowanie, tworzenie, edycję, dodawanie i usuwanie stylów formatowania. Aby zaaplikować styl kliknij dwukrotnie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Style


Aby zadokować okno Style, należy przeciągnąć jego pasek tytułu na lewą lub prawą stronę przestrzeni roboczej. Dwukrotne kliknięcie pustego miejsca na pasku narzędzi tego okna powoduje jego odblokowanie.

Domyślnie obszar Style wyświetla podgląd dostępnych stylów. Podgląd ten może być wyłączony w oknie Konfiguracja eksperta poprzez nadanie /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview wartości false.

Stosowanie stylów:

  1. Zaznacz tekst. Kliknij wyraz, aby zastosować styl znaku do pojedynczego wyrazu. Aby zastosować styl akapitu, kliknij akapit.

  2. Kliknij dwukrotnie wybrany styl w oknie Style.

Ikona wskazówki

Zakładka Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura umożliwia przypisanie stylom skrótu klawiaturowego.


Pasek narzędzi Style zawiera ikony służące do formatowania dokumentów:

Kategoria stylu

Ikona

Style akapitu

Wyświetla style formatowania akapitów. Za pomocą stylów akapitów można zastosować takie samo formatowanie do akapitów w dokumencie - na przykład krój czcionki, numerowanie i układ.

Ikona

Style znaków

Wyświetla style formatowania znaków. Style znaków umożliwiają zastosowanie stylów czcionki do zaznaczonego tekstu w akapicie.

Ikona

Style ramek

Wyświetla style formatowania ramek. Style ramek umożliwiają formatowanie układu i pozycji ramki.

Ikona

Style strony

Wyświetla style formatowania stron. Style stron umożliwiają ustalenie układu strony, w tym umieszczenie główek i stopek.

Ikona

Style listy

Wyświetla style formatowania list numerowanych i wypunktowanych. Style listy umożliwiają formatowanie znaków wypunktowania i numeracji oraz określenie wcięć.

Ikona

Tryb wypełniania formatem

Stosuje wybrany styl do zaznaczonego w dokumencie obiektu lub tekstu. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie przeciągnąć, tworząc zaznaczenie w dokumencie, aby zastosować styl. Ponowne kliknięcie tej ikony lub naciśnięcie klawisza Esc powoduje opuszczenie tego trybu.

Ikona

Nowy styl z zaznaczenia

Otwiera podmenu zawierające dodatkowe polecenia.

Nowy styl z zaznaczenia

Tworzy styl na podstawie formatowania bieżącego akapitu, strony lub zaznaczenia.

Aktualizuj styl

Znajdujące się w miejscu kursora ręcznie sformatowane atrybuty tekstu zostaną dodane do stylu wybranego w oknie Style

Ładuj style

Otwiera okno dialogowe Ładuj style, które umożliwia import stylów z innego dokumentu.

Ikona wskazówki

Więcej informacji o stylach.


Zastosowane style

Przypisuje styl bieżącemu akapitowi, zaznaczonym akapitom lub zaznaczonemu obiektowi.