Styl znaku

W tym miejscu można utworzyć styl czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe i wybierz Nowy/Modyfikuj (w przypadku stylów znaku)


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Resetuj

Anuluje zmiany wprowadzone w bieżącej zakładce i przywraca wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Przy zamykaniu okna dialogowego nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.

Standardowy

Anuluje wartości widoczne w oknie dialogowym i przywraca domyślne wartości wprowadzone podczas instalacji.

Ikona ostrzeżenia

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.