Style w programie Writer

Poniższe informacje dotyczą stylów programu Writer, które można stosować za pomocą okna Style w menu bocznym Sidebar.

Jeśli chcesz, możesz edytować style bieżącego dokumentu, a następnie zapisać dokument jako szablon. Aby zapisać dokument jako szablon, wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako Szablon.

Kategoria stylu

Są to różne kategorie stylów formatowania.

Nazwa

Opis

Style znaków

Style znaków służą do formatowania pojedynczych znaków, całych wyrazów i fraz. W razie potrzeby style znaków mogą być zagnieżdżane.

Style akapitu

Style akapitu służą do formatowania akapitów, w tym do określania rodzaju i wielkości czcionki. Można również wybrać styl akapitu, który ma być zastosowany do następnego akapitu.

Style ramek

Style ramek umożliwiają formatowanie ramek tekstowych i graficznych.

Style strony

Style strony służą do organizowania struktury dokumentu oraz dodawania numerów stron. Można także określić styl strony następującej po podziale stron.

Style listy

Style listy umożliwiają formatowanie list numerowanych i wypunktowanych.


Grupy stylów

Są to grupy stylów, które można wyświetlić w oknie Style.

Nazwa

Znaczenie

Automatycznie

Wyświetla style odpowiednie dla bieżącego kontekstu.

Wszystkie style

Wyświetla wszystkie style aktywnej kategorii stylów.

Zastosowane style

Wyświetla style zaznaczonej kategorii, które zostały zastosowane w bieżącym dokumencie.

Style niestandardowe

Wyświetla wszystkie style zdefiniowane przez użytkownika, które należą do zaznaczonej kategorii stylów.

Style znaków

Wyświetla style formatowania tekstu.

Style rozdziału

Wyświetla style formatowania nagłówków.

Style listy

Wyświetla style formatowania list numerowanych i wypunktowanych.

Style indeksu

Wyświetla style formatowania indeksów.

Style specjalne

Wyświetla style formatowania główek, stopek, przypisów dolnych i końcowych, tabel oraz podpisów.

Style HTML

Wyświetla listę stylów przeznaczonych dla dokumentów HTML.

Style warunkowe

Wyświetla style warunkowe zdefiniowane przez użytkownika.

Hierarchicznie

Wyświetla style zaznaczonej kategorii w postaci hierarchicznej listy. Kliknij znak plus (+) umieszczony obok nazwy podpoziomu, aby zobaczyć zawarte w nim style.