Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Format - Strona - Kolumny

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Kolumny

Wybierz kartę Widok - Style - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - Kolumny

Wybierz Wstaw - Ramka - Ramka - Kolumny

Wybierz Wstaw/Formatuj - Sekcja(e) - zakładka Kolumny


Ustawienia domyślne

Można wybrać jeden z gotowych układów kolumn lub utworzyć własny. Zastosowanie układu do stylu strony powoduje aktualizację wszystkich stron, które używają tego stylu. Podobnie zastosowanie układu kolumn do stylu ramek powoduje aktualizację wszystkich ramek, które używają tego stylu. Można także zmienić układ kolumn dla pojedynczej ramki.

Kolumny

Określa liczbę kolumn, które mają zostać umieszczone na stronie, w ramce lub sekcji.

Można także wybrać jeden z gotowych układów kolumn.

Pola wyboru

Rozłóż zawartość równomiernie we wszystkich kolumnach

Równomiernie rozmieszcza tekst w sekcjach wielokolumnowych.

Szerokość i odstęp

Jeśli pole wyboru Szerokość automatyczna nie jest zaznaczone, należy wprowadzić ustawienia szerokości i odstępów między kolumnami.

(Numer kolumny)

Wyświetla numer kolumny, jej szerokość oraz odległość od sąsiednich kolumn.

Strzałka w lewo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w lewo.

Ikona

Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w prawo.

Ikona

Strzałka w prawo

Szerokość

Określa szerokość kolumny.

Odstęp

Określa odstęp między kolumnami.

Autoszerokość

Tworzy kolumny o równej szerokości.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Podgląd układu kolumn ukazuje tylko kolumny bez otaczającego je obszaru strony.

Separator

Ta sekcja jest dostępna tylko jeśli wybrany układ zawiera więcej niż jedną kolumnę.

Linia

Wybierz styl formatowania linii separatora kolumn. Wybierz "Brak", jeśli nie chcesz użyć linii separatora.

Wysokość

Określa długość linii separatora jako procent wysokości kolumny.

Pozycja

Określa ustawienia wyrównania linii separatora w pionie. Ta opcje jest dostępna tylko jeśli wartość Wysokość wynosi mniej niż 100%.

Zastosuj do

Określa element, do którego ma zostać zastosowany układ kolumn. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli to okno dialogowe zostanie otwarte poprzez wybranie polecenia Format - Kolumny.

Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.