Wpisy (indeks użytkownika)

Określ format dla wpisów indeksu zdefiniowanego przez użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Użytkownika")


Poziom

Określa definiowany poziom.

Ikona notatki

Indeksy zdefiniowane przez użytkownika mogą mieć tylko jeden poziom.


Struktura i formatowanie

W wierszu Struktura jest wyświetlony kod spisu treści dla zaznaczonego poziomu nagłówka. Aby zmienić wygląd poziomu nagłówka, należy wprowadzić kody lub tekst w pustych polach znajdujących się w tym wierszu. Można także kliknąć puste pole lub kod, a następnie nacisnąć przycisk kodu.

Tekst wpisu (E)

Wstawia tekst nagłówka rozdziału.

Tabulator (T)

Wstawia tabulator. Aby uzupełnić tabulatory kropkami, należy wybrać odpowiedni znak w polu Znak wypełnienia. Aby zmienić pozycję tabulatora, należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu Pozycja tabulatora lub zaznaczyć pole wyboru Wyrównaj do prawej.

Numer strony (#)

Wstawia numer strony, na której znajduje się wpis.

Rozdział

Wstawia informacje o rozdziale, takie jak nagłówek i numer rozdziału. Wybierz informacje, które chcesz wyświetlić w polu Wpis rozdziału.

Wpis rozdziału

Wybierz informacje rozdziału, które mają być uwzględnione we wpisie indeksu.

Uwzględnij poziom

Wprowadź maksymalny poziom w hierarchii, do którego są wyświetlane obiekty w utworzonym indeksie.

Styl znaku

Określa styl formatowania zaznaczonej części wiersza Struktura.

Edycja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję wybranego stylu znaku.

Znak wypełnienia

Określa znak wiodący tabulacji, który zostanie użyty.

Pozycja tabulatora

Określa odstęp między lewym marginesem strony a tabulatorem.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje tabulator do prawego marginesu strony.

Format

Widoczne jedynie po kliknięciu przycisku E# w wierszu Struktura. Zdecyduj, czy numery rozdziałów mają być wyświetlane z separatorem, czy bez.

Uwzględnij poziom

Wprowadź maksymalny poziom w hierarchii, do którego są wyświetlane obiekty w utworzonym indeksie.

Pozycja tabulatora względem wcięcia ze stylu akapitu

Ustawia tabulator w stosunku do wartości "wcięcia z lewej", która została określona w stylu akapitu wybranym w zakładce Style. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, pozycja tabulatora jest ustalana w odniesieniu do lewego marginesu tekstu.