Indeks

Po wybraniu pozycji Użytkownika jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Użytkownika")


Indeksy użytkownika są dostępne w polu Typ po wstawieniu do dokumentu wpisu indeksu.

Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Określa typ indeksu, który zostanie wstawiony. Opcje dostępne na tej zakładce zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli w momencie wybrania Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia kursor znajduje się w indeksie, możliwa jest edycja tego indeksu.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Utwórz z

Style

Uwzględnia jako wpisy indeksu akapity formatowane stylami akapitów określonymi w oknie dialogowym Przypisz style. Aby wybrać style akapitów, które mają zostać uwzględnione w indeksie, należy kliknąć przycisk Przypisz style (...) znajdujący się na prawo od tego pola.

Przypisz style

Otwiera okno dialogowe Przypisz style umożliwiające wybranie stylów akapitu, które mają zostać uwzględnione w indeksie.

Znaczniki indeksu

Uwzględnia w indeksie wpisy, które zostały wstawione przez wybranie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

Tabele

Uwzględnia tabele w indeksie.

Grafika

Uwzględnia grafikę w indeksie.

Ramki tekstowe

Uwzględnia ramki tekstowe w indeksie.

Obiekty OLE

Uwzględnia obiekty OLE w indeksie.

Poziom z rozdziału źródłowego

Tworzy wcięcia wpisów indeksu tabel, grafik, ramek tekstowych lub obiektów OLE zgodnie z ich miejscem w hierarchii nagłówka rozdziału.

Definiowanie wpisu indeksu