Indeks

Po wybraniu pozycji Spis treści jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis treści")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Określa typ indeksu, który zostanie wstawiony. Opcje dostępne na tej zakładce zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli w momencie wybrania Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia kursor znajduje się w indeksie, możliwa jest edycja tego indeksu.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Uwzględnij poziom

Określa liczbę poziomów nagłówków, którą ma obejmować indeks.

Utwórz z

Ten obszar służy do określenia informacji, które mają zostać zawarte w indeksie.

Konspekt

Tworzy indeks, korzystając z poziomów konspektu, czyli dodaje do indeksu akapity sformatowane jednym z gotowych stylów nagłówków (Nagłówek 1-10).

W zakładce Numeracja okna dialogowego Format - Akapit możesz także przypisać poziomy konspektu.

Dodatkowe style

Uwzględnia jako wpisy indeksu akapity formatowane stylami akapitów określonymi w oknie dialogowym Przypisz style. Aby wybrać style akapitów, które mają zostać uwzględnione w indeksie, należy kliknąć przycisk Przypisz style (...) znajdujący się na prawo od tego pola.

Przypisz style

Otwiera okno dialogowe Przypisz style umożliwiające wybranie stylów akapitu, które mają zostać uwzględnione w indeksie.

Znaczniki indeksu

Uwzględnia w indeksie wpisy, które zostały wstawione przez wybranie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.