Wstaw wpis indeksu

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wpis


Aby edytować wpis indeksu, należy umieścić kursor przed polem indeksu, a następnie wybrać Edycja - Odwołanie - Wpis indeksu...

Podczas zaznaczania i wstawiania wpisów okno dialogowe Wstaw wpis indeksu może pozostać otwarte.

Zaznaczenie

Indeks

Wskaż indeks, do którego ma zostać dodany wpis.

Wpis

Wyświetla zaznaczony tekst w dokumencie. Jeśli chcesz możesz wskazać inny wyraz jako wpis indeksu. Zaznaczony w dokumencie tekst nie ulega zmianie.

Pierwszy klucz

Bieżące zaznaczenie staje się wpisem podrzędnym dla wyrazu, który podasz. Na przykład, jeśli zaznaczysz "zimna" i jako pierwszy klucz wpiszesz "pogoda" indeks wpisu będzie miał postać "pogoda, zimna".

Drugi klucz

Bieżące zaznaczenie staje się wpisem podrzędnym pierwszego klucza. Na przykład, jeśli zaznaczysz "zimna" i jako pierwszy klucz podasz "pogoda", a jako drugi klucz "zima", wpis indeksu będzie miał postać "pogoda, zima, zimna".

Czytanie fonetyczne

Podaj zapis fonetyczny dla odpowiadającego wpisu. Na przykład, jeżeli japoński wyraz zapisany pismem kanji ma więcej niż jedną wymowę, podaj wymowę używając znaków katakana. Wyraz zapisany pismem kanji będzie sortowany zgodnie z zapisem fonetycznym. Ta opcja jest dostępna tylko dla języków azjatyckich.

Wpis główny

Zamienia zaznaczony tekst w główny wpis indeksu alfabetycznego. LibreOffice wyświetla numer strony głównego wpisu w innym formacie niż dla pozostałych wpisów indeksu.

Poziom

Wpisy używające formatu akapitu "Nagłówek X" (X = 1-10) mogą być automatycznie dodane do spisu treści. Poziomy spisu treści odpowiadają poziomom stylów nagłówków.

Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko dla spisów treści oraz wpisów indeksu zdefiniowanego przez użytkownika.


Zastosuj do wszystkich podobnych tekstów

Automatycznie zaznacza wszystkie pozostałe wystąpienia zaznaczonego tekstu w całym dokumencie. Tekst w główkach, stopkach, ramkach i podpisach nie jest brany pod uwagę.

Ta funkcja nie może zostać użyta dla wpisu, który został wprowadzony ręcznie w tym oknie dialogowym.

Ikona wskazówki

Aby uwzględnić w indeksie wszystkie wystąpienia tekstu, należy zaznaczyć tekst, wybrać Edycja - Znajdź i zamień i kliknąć Znajdź wszystkie. Następnie należy wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu i kliknąć Wstaw.


Uwzględniaj wielkość liter

Powoduje, że wielkie i małe litery są rozróżniane.

Tylko całe wyrazy

Szuka komórek z zawartością, która jest identyczna z kryteriami wyszukiwania.

Wstaw

Zaznacza wpis indeksu w tekście.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Nowy indeks definiowany przez użytkownika

Otwiera okno dialogowe Utwórz nowy indeks definiowany przez użytkownika, które umożliwia utworzenie niestandardowego indeksu.

Nazwa

Określa nazwę nowego indeksu użytkownika. Nowy indeks zostanie dodany do listy dostępnych indeksów i spisów.

Korzystanie ze spisów treści i indeksów