Funkcje

W zależności od wybranego typu pola możliwe jest przypisanie warunków dla określonych funkcji. Można na przykład zdefiniować pole, które uruchamia makro po kliknięciu pola w dokumencie, lub warunku, który jeśli jest spełniony, powoduje ukrycie pola. Możliwe jest również zdefiniowanie pól symboli zastępczych umożliwiających wstawienie w razie potrzeby grafik, tabel, ramek i innych obiektów do dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Funkcje


Typ

Zawiera listę dostępnych typów pól. Aby dodać pole do dokumentu, kliknij typ pola, kliknij pole na liście Wybierz , a następnie kliknij przycisk Wstaw. Dostępne są następujące pola:

Typ

Znaczenie

Tekst warunkowy

Wstawia tekst, jeśli spełniony jest określony warunek. Na przykład wpisz wyrażenia "sun eq 1" w polu Warunek, a następnie tekst który ma być wstawiony, jeśli zmienna "sun" jest równa "1" w polu Wtedy . W poluW przeciwnym przypadku można również wpisać tekst do wyświetlania w przypadku, gdy warunek nie jest spełniony . Aby zdefiniować zmienną "sun", kliknij kartę Zmienne, wybierz "Ustaw zmienną", wpisz "sun" w polu Nazwa oraz wartości w polu Wartość.

Lista wprowadzania

Wstawia pole tekstowe wyświetlające jedną z pozycji listy. Możliwe jest dodanie, edycja i usuwanie pozycji oraz zmiana ich kolejności na liście. Kliknij pole Lista wprowadzania w dokumencie lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift+F9, aby wyświetlić okno dialogoweWybierz pozycję.

Pole wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć przez kliknięcie go w dokumencie. Następnie można zmienić wyświetlany tekst.

Wykonaj makro

Wstawia pole tekstowe uruchamiające makro po kliknięciu pola w dokumencie. Aby przypisać makro do pola, należy kliknąć przycisk Makro.

Symbol zastępczy

Wstawia do dokumentu pole symbolu zastępczego służące do umiejscowienia np. grafiki. Po kliknięciu pola symbolu zastępczego w dokumencie zostanie wyświetlony monit o wstawienie brakującego elementu.

Ukryty tekst

Wstawia pole tekstowe, które zostanie ukryte po spełnieniu warunku określonego przez użytkownika. Aby użyć tej funkcji, w oknie LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu usuń zaznaczenie pola wyboru Pola: ukryty tekst.

Ukryty akapit

Ukrywa akapit, gdy spełniony zostanie warunek określony przez użytkownika. Aby użyć tej funkcji, w oknie LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu usuń zaznaczenie pola wyboru Pola: ukryty akapit.

Połącz znaki

Łączy do 6 znaków, dzięki czemu są traktowane jak jeden znak. Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu obsługi czcionek azjatyckich.


Ikona notatki

Następujące pola można wyłączyć, jeśli wybrano odpowiadający im typ pola na liście Typ .


Format

Kliknij format, który chcesz zastosować do wybranego pola, lub kliknij opcję "Dodatkowe formaty", aby zdefiniować format niestandardowy.

Dla pól funkcji pole formatowania jest używane wyłącznie dla pól typu symbol zastępczy. Format określa tutaj obiekt, dla którego wstawiono symbol zastępczy.

Warunek

Dla pól połączonych z warunkiem należy w tym polu wprowadzić kryteria.

Następnie, W przeciwnym razie

Określa tekst do wyświetlania, jeśli warunek jest spełniony w polu Następnie oraz tekst do wyświetlania w przypadku niespełnienia warunku w polu W przeciwnym razie .

Możliwe jest również wstawienie pól bazy danych w polach Następnie i W przeciwnym razie, wykorzystując format "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola".

Ikona notatki

Jeśli nazwa tabeli lub pola nie istnieje w bazie danych, w polu nie jest nic wyświetlane.


Ikona notatki

Jeśli we wpisie zostaną uwzględnione cudzysłowy, np. "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola", wyrażenie jest wstawiane jako tekst.


Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Format

Określa makro, które ma być uruchamiane po kliknięciu pola.

Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra.

Symbol zastępczy

Określa tekst wyświetlany w polu symbolu zastępczego.

Ukryty tekst

Określa tekst, który ma zostać ukryty po spełnieniu warunków.

Znaki

Określa znaki, które mają zostać połączone. Możliwe jest połączenie maksymalnie 6 znaków. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla typu pola Połącz znaki.

Wartość

Określa wartość wybranego pola.

Makro

Otwiera okno Wyboru makra, gdzie można określić makro uruchamiane po kliknięciu wybranego pola dokumentu. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie dla pola funkcji "Uruchom makro".

Następujące formanty są wyświetlane dla pól Listy wprowadzania:

Pozycja

Wprowadź nową pozycję.

Dodaj

Dodaje pozycję do listy.

Lista pozycji

Wyświetla listę pozycji. Najwyższa pozycja listy jest wyświetlana w dokumencie.

Usuń

Usuwa zaznaczone pozycje z listy.

Przesuń w górę

Przesuwa zaznaczoną pozycję w górę listy.

Przesuń w dół

Przesuwa zaznaczoną pozycję w dół listy.

Nazwa

Określa unikalną nazwę Listy wprowadzania.

Wybierz element

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu pola Lista wprowadzania w dokumencie.

Wybierz pozycję, która ma być wyświetlana w dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

Edycja

Wyświetla okno dialogowe Pola edycji: Funkcje, gdzie można edytować Listę wprowadzania.

Następny

Zamyka bieżącą Listę wprowadzania i wyświetla kolejną, jeśli taka jest dostępna. Ten przycisk jest widoczny po otwarciu okna dialogowego Wybierz pozycję za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + F9.