Pola

Wstawia pole w miejscu położenia kursora. W oknie dialogowym zawarta jest lista wszystkich dostępnych pól.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól

+F2

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij

Ikona

Wstaw pola


Pola

Dokument

Pola są używane do wstawiania informacji o bieżącym dokumencie, na przykład nazwy pliku, szablonu, statystyk, danych użytkownika, daty i godziny.

Odsyłacze

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Zaletą wprowadzania odsyłacza jako pola jest fakt, że nie jest wymagana ręczna aktualizacja odwołań po każdej zmianie w dokumencie. Aktualizację pól można przeprowadzić naciskając klawisz F9 - odwołania w dokumencie zostaną również zaktualizowane.

Funkcje

W zależności od wybranego typu pola możliwe jest przypisanie warunków dla określonych funkcji. Można na przykład zdefiniować pole, które uruchamia makro po kliknięciu pola w dokumencie, lub warunku, który jeśli jest spełniony, powoduje ukrycie pola. Możliwe jest również zdefiniowanie pól symboli zastępczych umożliwiających wstawienie w razie potrzeby grafik, tabel, ramek i innych obiektów do dokumentu.

Informacje o dokumencie

Pola Informacji o dokumencie zawierają informacje o właściwościach dokumentu, takich jak data utworzenia. Aby przejrzeć właściwości dokumentu, należy wybrać Plik - Właściwości.

Zmienne

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Baza danych

Można wstawiać pola z dowolnej bazy danych, np. pól adresowych do dokumentu.

Wstaw

Wstawia wybrane pole do dokumentu w miejscu położenia kursora. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk Zamknij .