Wstaw zakładkę

Wstawia zakładkę w miejscu położenia kursora. Nawigator umożliwia następnie szybkie przechodzenie do oznaczonego miejsca. W dokumentach HTML zakładki są przekształcane w zakotwiczenia, do których można przejść za pomocą hiperłączy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Zakładka

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Zakładka


Aby przejść do określonej zakładki, należy otworzyć Nawigatora, naciskając klawisz F5, kliknąć znak plus (+) umieszczony obok wpisu Zakładki, a następnie kliknąć dwukrotnie wybraną zakładkę.

Zakładki

Określa nazwę tworzonej zakładki. Dolna pole zawiera listę wszystkich zakładek w bieżącym dokumencie. Aby usunąć zakładkę, należy zaznaczyć ją na liście, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

W nazwach zakładek nie można używać następujących znaków: / \ @ : * ? " ; , . #

Usuń

Aby usunąć zakładkę, należy zaznaczyć ją w oknie dialogowym Wstaw zakładkę i kliknąć przycisk Usuń. Okno dialogowe potwierdzenia nie zostanie wyświetlone.