Nawigator

Pokazuje lub ukrywa Nawigatora, który umożliwia szybkie przechodzenie do różnych części dokumentu. Nawigator jest także dostępny jako obszar bocznego panelu. Może również służyć do wstawiania elementów z bieżącego dokumentu do innych otwartych dokumentów oraz zarządzania dokumentami głównymi. Aby edytować wpis w Nawigatorze, należy kliknąć wpis prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Można także zadokować okno Nawigatora do brzegu obszaru roboczego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Widok - Nawigator

Na paskustandardowym kliknij

Ikona

Włącz/wyłącz nawigatora


Aby otworzyć Nawigatora, wybierz Widok - Nawigator. Aby przenieść Nawigatora, przeciągnij jego pasek tytułu. Aby zadokować Nawigatora, przeciągnij jego pasek tytułu do lewej lub prawej krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować Nawigatora, przytrzymaj klawisz Ctrl i dwukrotnie kliknij w szary obszar Nawigatora.

Kliknięcie znaku (+) obok kategorii w Nawigatorze powoduje wyświetlenie elementów znajdujących się w tej kategorii. Zatrzymanie wskaźnika myszy na kategorii w Nawigatorze powoduje wyświetlenie jej liczby elementów. Aby przejść do wybranego elementu w dokumencie, należy go kliknąć dwukrotnie.

Aby przejść do innego elementu dokumentu, należy kliknąć ikonę Nawigacja, otworzyć pasek Nawigacja, kliknąć kategorię elementu, a następnie strzałkę w górę lub w dół.

Ikona notatki

Ukryte sekcje w dokumencie są wyświetlane w Nawigatorze jako wyszarzone, a po umieszczeniu na nich wskaźnika myszy ukazuje się informacja "ukryty". To samo odnosi się do zawartości główek i stopek stylów strony, które nie są używane w dokumencie, oraz ukrytej zawartości tabel, ramek tekstowych, obrazów, obiektów OLE i indeksów.


Przełącz widok główny

Przełącza między widokiem głównym i normalnym, jeśli jest otwarty dokument główny.

Ikona

Przełącz widok główny

Nawigacja

Otwiera pasek narzędziNawigacja, który umożliwia szybkie przechodzenie do poprzedniego lub następnego elementu wybranej aktualnie kategorii. Wybierz kategorię, a potem użyj klawiszy strzałek.

Aby kontynuować szukanie, kliknij ikonę Powtórz wyszukiwanie na pasku narzędzi Nawigacja.

Ikona

Nawigacja

Poprzedni

Przechodzi do poprzedniego elementu w dokumencie. Aby określić typ elementu, do którego chcesz przejść, kliknij ikonę Nawigacja, a następnie kategorię elementów - na przykład "Obrazy".

Ikona

Poprzedni obiekt

Następny

Przechodzi do następnego elementu w dokumencie. Aby określić element do którego należy przejść, kliknij ikonę Nawigacja, a następnie kategorię - na przykład "Obrazy".

Ikona

Następny obiekt

Numer strony

Wprowadź numer strony, do której chcesz przejść i naciśnij klawisz Enter.

Ikona wskazówki

Aby szybko przenieść kursor do innej strony, gdy dokument jest otwarty, naciśnij kombinację klawiszy Shift + + F5, wpisz numer strony, do której chcesz przejść, a następnie odczekaj chwilę.


Pole listy

Pokaż lub ukryj listę Nawigatora.

Ikona

Włącz/Wyłącz pole listy

Widok zawartości

Przełącza między wyświetlaniem w Nawigatorze wszystkich kategorii a zaznaczoną kategorią.

Ikona

Zmiana widoku zawartości

Ikona wskazówki

Aby szybko zmienić kolejność nagłówków w dokumencie i związanego z nimi tekstu, należy wybrać z listy kategorię "Nagłówek", a następnie kliknąć ikonę Widok zawartości. Teraz można zmieniać porządek zawartości metodą przeciągania i upuszczania.


Ustaw przypomnienie

Kliknij tutaj aby ustawić przypomnienie w bieżącej pozycji kursora. Można zdefiniować do pięciu przypomnień. Aby przejść do przypomnienia kliknij ikonę Nawigacja, w oknie Nawigacja kliknij Przypomnienie, a potem przycisk Poprzednie lub Następne.

Ikona

Ustaw przypomnienie

Główka

Przenosi kursor do główki lub z główki do obszaru tekstu dokumentu.

Ikona

Główka

Stopka

Przenosi kursor do stopki lub ze stopki do obszaru tekstu dokumentu.

Ikona

Stopka

Zakotwiczenie<->Tekst

Przeskakuje między tekstem przypisu dolnego, a jego zakotwiczeniem.

Zakotwiczenie<->Tekst

Tryb przeciągania

Ustawia opcje przeciągania i upuszczania dotyczące wstawiania elementów z Nawigatora do dokumentu, na przykład jako hiperłącze. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie wybrać żądaną opcję.

Ikona

Tryb przeciągania

Wstaw jako hiperłącze

Po przeciągnięciu elementu do bieżącego dokumentu tworzy hiperłącze do tego elementu. Kliknięcie hiperłącza w dokumencie powoduje przejście do odpowiedniego elementu.

Wstaw jako łącze

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia wybrany element jako łącze. Tekst jest wstawiany w postaci sekcji chronionych. W przypadku zmiany źródła zawartość łącza jest automatycznie aktualizowana. Aby ręcznie zaktualizować łącza w dokumencie, należy wybrać Narzędzia - Aktualizuj - Łącza. Nie można tworzyć łączy dla grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Wstaw jako kopię

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia kopię wybranego elementu. Nie przeciągać i upuszczać kopii grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Poziom konspektu

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz liczbę poziomów nagłówków konspektu, które chcesz wyświetlać w oknie Nawigatora. Dostęp do tego polecenia można także uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek w oknie Nawigatora.

1-10

Kliknij 1, aby wyświetlać w oknie Nawigatora tylko nagłówki (numeracja rozdziałów) najwyższego poziomu, lub 10, aby wyświetlać wszystkie nagłówki.

Ikona

Poziom konspektu

Rozdział wyżej

Przenosi zaznaczony nagłówek wraz ze znajdującym się pod nim tekstem o jedną pozycję w górę w Nawigatorze i w dokumencie. Aby przenieść tylko zaznaczony nagłówek bez powiązanego z nim tekstu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie kliknąć tę ikonę.

Ikona

Rozdział wyżej

Rozdział niżej

Przenosi zaznaczony nagłówek wraz ze znajdującym się pod nim tekstem o jedną pozycję w dół w Nawigatorze i w dokumencie. Aby przenieść tylko zaznaczony nagłówek bez powiązanego z nim tekstu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie kliknąć tę ikonę.

Ikona

Rozdział niżej

Poziom wyżej

Przenosi zaznaczony nagłówek o jeden poziom w górę w hierarchii konspektu wraz ze znajdującymi się pod nim nagłówkami. Aby zmienić tylko poziom zaznaczonego nagłówka, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie kliknąć tę ikonę.

Ikona

Poziom wyżej

Poziom niżej

Przenosi zaznaczony nagłówek o jeden poziom w dół w hierarchii konspektu wraz ze znajdującymi się pod nim nagłówkami. Aby zmienić tylko poziom zaznaczonego nagłówka, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie kliknąć tę ikonę.

Ikona

Poziom niżej

Dokumenty

Wyświetla nazwy wszystkich otwartych dokumentów tekstowych. Aby wyświetlić zawartość dokumentu w oknie Nawigatora, należy zaznaczyć jego nazwę na liście. Po nazwie dokumentu wyświetlonego w oknie Nawigatora dodawane jest na liście słowo "aktywny".

Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy element w oknie Nawigatora, wybrać Wyświetl, a następnie kliknąć nazwę dokumentu, który ma zostać wyświetlony.