Widok

Ustawia skalę wyświetlania i definiuje elementy, które mają być widoczne. Większość poleceń, które można wprowadzić w oknie Polecenia również można uzyskać poprzez kliknięcie myszą, jeśli jest już otwarte okno Elementy z Widok - Elementy.

Powiększenie

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice.

Powiększ

Zwiększa skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym na pasku stanu. Opcje skalowania są także dostępne w menu kontekstowym w obszarze roboczym.

Pomniejsz

Zmniejsza skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym pasku stanu. W menu kontekstowym w obszarze roboczym są także dostępne opcje skalowania.

Pokaż wszystko

Wyświetla całą formułę w maksymalnym możliwym rozmiarze, dzięki czemu uwzględniane są wszystkie elementy. Formuła jest zmniejszana lub powiększana, dzięki czemu wszystkie jej elementy można wyświetlać w obszarze roboczym. Bieżąca skala jest wyświetlana na pasku stanu. Dostępne opcje skali można wyświetlić z menu kontekstowego. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również opcje skalowania.

Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

AutoAktualizuj ekran

Polecenie to należy wybrać, aby zmieniona formuła była automatycznie zaktualizowana. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, formuła będzie aktualizowana dopiero po wybraniu poleceń Widok - Aktualizuj lub naciśnięciu przycisku F9.

Elementy

Jest to lista operatorów, funkcji, symboli i opcji formatowania, które można wstawiać do formuły.

Pasek stanu

Pokazuje lub ukrywa pasek stanu przy dolnej krawędzi okna.

Pełny ekran

Pokazuje lub ukrywa menu i paski narzędzi. Aby opuścić tryb pełnoekranowy, należy kliknąć przycisk Pełny ekran lub nacisnąć klawisz Esc.