Format

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Formatowania

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Formaty.


Poniżej znajduje się lista wszystkich opcji formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Ikona obok opcji formatowania oznacza, że opcja jest dostępna w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Ikona notatki

Litera "a" oznacza symbol zastępczy znajdujący się w formule, który ma być przypisany do odpowiedniego formatowania. Literę tę można zastąpić dowolnym wybranym znakiem.


Opcje formatowania

Ikona

Indeks górny z lewej

Wstawia indeks górny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsup{<?>} w oknie Polecenia.

Ikona

Indeks górny w górze

Wstawia indeks górny nad symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csup<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Indeks górny z prawej

Wstawia indeks górny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>^{<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia albo użyć polecenia rsup lub sup.

Ikona

Rozmieszczenie pionowe (2 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego (dwumian) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać binom<?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Nowy wiersz

Wstawia nowy wiersz w dokumencie. Można także wpisać newline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Indeks dolny z lewej

Wstawia indeks dolny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsub{<?>} w oknie Polecenia.

Ikona

Indeks dolny w dole

Wstawia indeks dolny bezpośrednio pod symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csub<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Indeks dolny z prawej

Wstawia indeks dolny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>_{<?>} w oknie Polecenia, a daszek indeksu dolnego można zastąpić poleceniem rsub lub sub.

Ikona

Rozmieszczenie pionowe (3 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego z trzema symbolami zastępczymi. Można także wpisać stack {<?>#<?>#<?>} w oknie Polecenia.

Ikona

Mały odstęp

Wstawia mały odstęp między symbolem zastępczym a następnym elementem. Można także wpisać ` w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Ta ikona przypisuje wyrównanie do lewej znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignl<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Wyrównaj do środka w poziomie

Przypisuje wyśrodkowanie w poziomie znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignc<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Wstawia polecenie wyrównania do prawej i symbol zastępczy. Można także wpisać polecenie alignr<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Rozmieszczenie macierzy

Ta ikona wstawia macierz z czterema symbolami zastępczymi. Można także wpisać matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia. Położenie elementu na tym schemacie określają dwie współrzędne; pierwsza określa numer linii, a druga numer kolumny. Macierz tę można rozwinąć w dowolnym kierunku w oknie Polecenia, dodając znaki.

Ikona

Odstęp

Ta ikona wstawia przerwę między symbolami zastępczymi. Można także wpisać ~ bezpośrednio w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

W przypadku wyrównywania szczególnie skuteczne są polecenia alignl, alignc i alignr, jeśli

Korzystając z poleceń wyrównywania, należy pamiętać,

Wyrównywanie z wykorzystaniem polecenia "macierzowego"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Wyrównywanie do lewej

Jeśli linia lub wyrażenie rozpoczyna się od tekstu, jest wyrównywana domyślnie do lewej. Można to zmienić za pomocą dowolnego polecenia align. Przykładem może być polecenie stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, gdzie wyrażenie "tekst" jest wyrównywane do prawej. Należy pamiętać, że tekst musi zawsze znajdować się w cudzysłowach.

Standardowe, scentralizowane formuły można wyrównać do lewej, nie używając menu Format - Wyrównanie. W tym celu należy wstawić pusty ciąg znaków, tj. cudzysłowy z dowolnym tekstem "", przed sekcją wyrównywanej formuły. Na przykład wpisanie "" a+b newline "" c+d powoduje wyrównanie obu równań do lewej, a nie ich wyśrodkowanie.

Ikona ostrzeżenia

Wprowadzając informacje w oknie Polecenia, należy pamiętać, że niektóre formaty wymagają spacji, aby ich struktura była prawidłowa. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy wprowadza się wartości (np. lsup{3}), a nie symbole zastępcze.


Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania w programie LibreOffice Math kliknij temat Nawiasy i grupowanie.

Informacje w tematach Indeksy i wykładniki oraz Skalowanie są pomocne w organizowaniu dokumentu w najlepszy możliwy sposób.