Wstaw

Menu zawiera polecenia wstawiania do dokumentu nowych elementów takich jak na przykład obrazy, grafika, obiekty, znaki specjalne oraz inne pliki.

Duplikuj slajd

Wstawia po bieżącym slajdzie kopię bieżącego slajdu.

Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Slajd podsumowania

Tworzy slajd zawierający wypunktowaną listę tytułów wszystkich slajdów następujących po zaznaczonym slajdzie. Slajd podsumowania wstawiany jest po ostatnim slajdzie.

Numer strony

Dodaje numer slajdu lub numer strony.

Data i godzina

Dodaje pole daty i czasu.

Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Komentarz

Wstawia komentarz w pobliżu zaznaczonego tekstu lub na bieżącej pozycji kursora.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi na wstawienie symboli znalezionych w już zainstalowanych czcionkach.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe służące do tworzenia i edycji hiperłączy.

Obraz animowany

Tworzy w bieżącym slajdzie animację niestandardową. Do tworzenia animacji można używać już istniejących obiektów.

Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Obiekt

Wstawia osadzony obiekt w dokument, w tym formuły, modele 3D, wykresy i obiekty OLE.

Wykres

Wstawia wykres.

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Plik

Wstawia plik do bieżącego slajdu. Można wstawiać pliki programów LibreOffice Draw i Impress lub tekst z dokumentów HTML lub z plików tekstowych.

Główka i stopka

Dodaje lub zmienia tekst w obszarach pól w górnej i dolnej części slajdu lub projektu slajdu.