Warstwy - informacje

Warstwy są dostępne w programie LibreOffice Draw, program LibreOffice Impress nie obsługuje warstw. Warstwy pozwalają zebrać elementy strony, które są ze sobą powiązane. Można myśleć o warstwach jako o osobnych obszarach roboczych, które można ukrywać lub blokować. Warstwy nie wpływają na kolejność rozmieszczenia obiektów strony. Kolejność rozmieszczenia jest określona przez kolejność dodawania poszczególnych obiektów. Fragmenty warstw nie zawierające żadnych obiektów są przezroczyste.

Za wyjątkiem warstwy Formanty, która zawsze znajduje się przed innymi warstwami, warstwy nie decydują o kolejności rozmieszczenia obiektów na stronie.

Kolejność rozmieszczenia na stronie jest określona przez kolejność dodawania poszczególnych obiektów. Kolejność rozmieszczania można zmienić za pomocą polecenia Modyfikuj - Rozmieść.

Fragmenty warstw nie zawierające żadnych obiektów są przezroczyste.

LibreOffice Draw posiada trzy domyślne warstwy:

Nie można usuwać ani zmieniać nazw domyślnych warstw. Możesz dodać własne warstwy w Wstaw - Warstwa.

Warstwa Układ jest domyślnym obszarem roboczym. Warstwa Układ określa położenie na stronie tytułu, tekstów i obszarów obiektów.

Warstwa Formanty jest przeznaczona dla Formantów (przycisków itp.), do których przypisano akcję, ale które nie powinny być drukowane. Ustaw właściwości warstwy tak by nie była drukowana. Obiekty warstwy Formanty są zawsze przed obiektami z innych warstw.

Warstwa Linie wymiarowe jest przeznaczona do rysowania linii wymiarowych. Włączając lub wyłączając widoczność warstwy można łatwo włączać i wyłączać linie wymiarowe.

Ikona wskazówki

Można blokować warstwy aby chronić ich zawartość przed edycją. Można również ukrywać warstwy i ich elementy. Dodanie nowej warstwy spowoduje, że będzie ona obecna na wszystkich stronach dokumentu. Dodanie obiektu do warstwy dodaje go tylko do bieżącej strony, nie do całego dokumentu. Aby wstawić obiekt, który będzie widoczny na wszystkich stronach dokumentu należy dodać go do Projektu slajdu(Widok - Projekt slajdu).