Odejmij

Odejmuje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Figury - Odejmij (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Odejmij


Obszary między obiektami pozostają niezmienione.

Zespalanie obiektów i tworzenie figur