Panel animacji

Przypisuje efekty do zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Animacja niestandardowa

Kliknij na pasku narzędzi Rysunek

Ikona

Animacja niestandardowa


Lista animacji

Lista animacji wyświetla wszystkie animacje bieżącego slajdu.

Każdy wpis listy składa się z następujących dwóch wierszy:

Dodaj

Dodaje inny efekt animacji dla wybranego obiektu na slajdzie.

Usuń

Usuwa zaznaczone efekty animacji z Listy animacji.

Zmień kolejność

Kliknij odpowiedni przycisk aby przesunąć zaznaczony efekt animacji w górę lub w dół listy.

Kategoria

Wybierz kategorię efektu animacji. Dostępne są następujące kategorie:

Efekt

Wybierz efekt animacji.

Początek

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Właściwości: Kierunek, Ilość, Kolor, Kolor wypełnienia, Rozmiar, Kolor linii, Czcionka, Rozmiar czcionki, Krój pisma

Aby otworzyć okno dialogowe Opcje efektu, w którym można wybrać dodatkowe właściwości animacji naciśnij przycisk Opcje.

Czas trwania

Określa czas trwania wybranego efektu animacji.

Opóźnienie

Animacja uruchamia się opóźniona o zadany okres czasu.

Podgląd automatyczny

Zaznaczenie tej opcji powoduje pokaz nowowybranego lub edytowanego efektu animacji w podglądzie.

Odtwórz

Odtwarza zaznaczony efekt animacji w podglądzie.